کش ونواربافی پارس دیانا فعالیت خودراازسال1350درزمینه تولیدانواع کش باماشین آلات مدرن ایتالیایی زمانه خود آغازنمود.

مدیریت ارشد کارخانه سعی برآن داشته تاهمگام باپیشرفت تکنولوژی ساخت ماشین آلات نساجی حرکت نموده ونسبت به تجهیز ومدرنیزه کردن امکانات خود جهت برآورده نمودن خواسته ها ونیازهای مشتریان اقدام نماید.

این روند صعودی درسال1368باخرید ماشین آلات بافندگی نساجی ازکشور سوییس,تحولی شگرف درجهت توسعه محصولات ودامنه فعالیت کارخانه بوجود آورد.این تحول از سال1373باخرید ماشین آلات نساجی ژاکارد کامپیوتری,بافندگی تخت الکترونیکی وسیستم طراحی به نقطه اوج رسیده وتاامروز نیز بطورمداوم ومستمردرجهت بهبود وافزایش توان خود,بادامنه فعالیت طراحی,تولید وتکمیل انواع کش ونوارتاعرض400میلی متردرراستای افزایش سطح کیفیت محصولات تولیدی وهمچنین برآورده نمودن خواسته های مشتریان داخلی وخارجی تلاش می نماید.

همگام باتوسعه فیزیکی ,توسعه علمی نیزمد نظربوده تاجایی که اکنون کادرمدیریت ارشد متشکل ازدکتری نساجی,مهندس تکنولوژی نساجی,مهندس شیمی نساجی,مهندسین صنایع وسایرمدارج دانشگاهی بوده که درراهبری آن سهیم می باشند.

درجهان امروزکیفیت,مهمترین اصل درراستای کسب رضایت مشتری می باشد.باتکیه براین اصل مهم وتوجه به خواسته طیف وسیعی ازمشتریان داخلی وخارجی که درحوزه های مختلف صنعت خودروسازی وپوشاک درحال فعالیت هستند,افتخاراین راداریم که به عنوان اولین کارخانه مطرح درصنعت تولیدکش ونوارکشوردرسال1384موفق به اخذگواهی نامه مدیریت کیفیت مبتنی براستانداردISO:9001ازشرکت محترمDQSشدهتابیش ازپیش درجهت تامین خواسته های مشتریان عزیزگام برداریم.

آمادگی خودراجهت پاسخگویی به نیازهای شما اعلام می داریم.باما تماس بگیرید.