کش ونواربافی پارس دیانا فعالیت خودراازسال1350درزمینه تولیدانواع کش باماشین آلات مدرن ایتالیایی زمانه خود آغازنمود.

این روند صعودی درسال1368باخرید ماشین آلات بافندگی نساجی ازکشور سوییس,تحولی شگرف درجهت توسعه محصولات ودامنه فعالیت کارخانه بوجود آورد.این تحول از سال1373باخرید ماشین آلات نساجی ژاکارد کامپیوتری,بافندگی تخت الکترونیکی وسیستم طراحی به نقطه اوج رسید.

افتخاراین راداریم که به عنوان اولین کارخانه مطرح درصنعت تولیدکش ونوارکشوردرسال1384موفق به اخذگواهی نامه مدیریت کیفیت مبتنی براستانداردISO:9001ازشرکت محترمDQSشده تابیش ازپیش درجهت تامین خواسته های مشتریان عزیزگام برداریم.